Privacyverklaring SKLO

Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties

De SKLO is zich bewust van het fundamentele belang van privacy en zet zich in om privacy van betrokkenen te garanderen. Deze privacyverklaring heeft tot doel om u te informeren over hoe de SKLO met persoonsgegevens omgaat en is van toepassing op de diensten van de SKLO.

De SKLO is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. De SKLO voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uitvoeringswet). Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Uw gegevens zullen echter niet voor andere doelen worden gebruikt dan waarvoor zij zijn verkregen of waarvoor u toestemming heeft gegeven.

 

Verwerking persoonsgegevens

De SKLO verwerkt persoonsgegevens voor contact met betrokkenen in de vorm van nieuwsbrieven en magazines. Daarnaast verwerkt de SKLO persoonsgegevens met betrekking tot nota’s, giften en huurcontracten en administratieve bijkomstigheden. De SKLO verwerkt uw gegevens met de volgende doeleinden:

Het toesturen van onze nieuwsbrief
Het toesturen van ons magazine
Het uitvoeren van contracten, zoals huurcontracten
Het verwerken van giften

 

De persoonsgegevens die worden opgeslagen worden redelijkerwijs zoveel mogelijk beperkt en omvatten: Naam, Adres en Woonplaatsgegevens, internet- en telefoongegevens, giften.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in onze personenadministratie nadat zij schriftelijk van betrokkene zijn ontvangen, dan wel bij het aangaan van overeenkomsten of het verwerken van giften, dan wel wanneer u de SKLO benadert.

De grondslag van verwerking is, in het geval van nieuwsbrieven en magazines op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. De grondslagen van verwerking bij nota’s, giften, huurcontracten personeelsgegevens zijn noodzakelijk bij de uitvoering van betreffende contracten of relevante wettelijke plichten. Zonder deze gegevens is de SKLO niet in staat om contractuele afspraken na te komen of om te voldoen aan wettelijke plichten.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, of in het geval van toestemming tot u uw toestemming intrekt. Uw gegevens worden in ieder geval na vijf jaar verwijderd.

 

 

 

Beveiliging en doorgifte

Uw gegevens worden passend beveiligd op de volgende wijzen:

één ieder binnen de organisatie laten wij kennis nemen van het privacygevoelige karakter van de gegevens en wijzen wij er op geheimhouding te betrachten.
passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien en/of te corrigeren of te verwijderen.

 

De gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden, behalve in het geval van nieuwsbrieven, waar uw persoonsgegevens worden verwerkt door MailChimp, onder het EU-US Privacy Shield en met passende waarborgen.

 

Rechten

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens heeft u te allen tijde recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar de SKLO. Dit verzoek wordt binnen vier weken afgehandeld. Mocht dit niet lukken, dan krijgt u hiervan bericht.

U heeft recht op inzage, op rectificatie of op het wissen van uw gegevens. U kunt in dit kader een verzoek indienen door een bericht te sturen naar de SKLO. Dit verzoek wordt binnen vier weken afgehandeld. Mocht dit niet lukken, dan krijgt u hiervan bericht.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso....

 

Voor vragen, opmerkingen, klachten of suggesties kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de SKLO.

 

Stichting SKLO

Kraneweg 33

9718 JE Groningen

info@sklo.nl

050-3129926

 

betrokken organisaties

Sint AugustinusnsgOCSGhostveritascsfrIchthusgsvgsp

sponsors

hanze hogeschoolb&crug

website door: wemagine